Wijzigingsgeschiedenis

Per 10-12-2023

We brengen per 10 december 2023 enkele wijzigingen aan in onze verwerkersovereenkomst. Het betreft een beperkt aantal wijzigingen, voornamelijk vanwege de aanstaande hosting migratie naar Amazon Web Services (AWS). We vereisen vanuit Simplicate geen specifieke actie van jou.

De wijzigingen zijn als volgt:

Wijzigingen Verwerkersovereenkomst
Artikel 4

Lid vier is herzien in verband met aanpassingen met betrekking tot de richtlijnen van de Europese Commissie met betrekking tot het "EU-US Data Privacy Framework."

Bijlage 1 van de verwerkersovereenkomst

In lid 1 is er een toevoeging gedaan op het mogelijk verwerken van persoonsgegevens: Verlofregistratie.

Bijlage 2 van de verwerkersovereenkomst

Lid 1.0 is herschreven vanwege de AWS-hosting migratie. We spreken nu over een TLS in plaats van een SSL-certificaat. Daarnaast wordt er in de titel een specificering gemaakt op Data in Transit om het verschil te verduidelijken ten opzichte van encryptie in rust (Data at Rest) in Lid 2.1

Lid 2.1 is grotendeels herschreven vanwege de vernieuwde architectuur van de applicatie bij AWS. Bovendien is een toevoeging gedaan: gegevens in rust worden nu ook versleuteld opgeslagen met behulp van AES-256-encryptie.

In lid 2.2 is verduidelijking toegevoegd: het streven is om een Recovery Point Objective van één uur te behalen bij back-ups.

Lid 2.6 met betrekking tot 'Continuïteit en schaalbaarheid’ is in zijn geheel toegevoegd aan deze bijlage van de Verwerkersovereenkomst om te verduidelijken wat de AWS-migratie aan extra zekerheid biedt.

Lid 3.0 is herschreven vanwege de migratie naar AWS. De locatie van het datacenter is gewijzigd binnen de EU en er is gespecificeerd hoe wij gecontroleerde toegang verkrijgen tot servers.

Wat te doen als je de voorwaarden niet wilt accepteren?

Wanneer je vragen hebt over de voorwaarden mag je altijd contact met ons opnemen. Mocht je het niet eens zijn met de wijzigingen dan heb je conform de huidige algemene voorwaarden het recht om de overeenkomst met Simplicate schriftelijk op te zeggen. De opzegging geldt dan per eerstvolgende prolongatiedatum.

Vorige versies van voorwaarden

Via onderstaande links kun je de versies van voorwaarden vinden die vervangen worden door deze wijzigingen:

Verwerkersovereenkomst > (versie 2022)


Per 01-10-2022

We brengen per 1 oktober 2022 enkele wijzigingen aan in onze algemene voorwaarden en verwerkersovereenkomst. Het betreft een aantal kleinere wijzigingen, maar we willen je hiervan wel graag op de hoogte brengen. We vereisen vanuit Simplicate geen specifieke actie van jou.

De wijzigingen zijn als volgt:

Wijzigingen Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In dit artikel is een definitie toegevoegd, namelijk “Vertrouwelijke Informatie”.

Artikel 2: Toepasselijkheid

In het derde lid van dit artikel is nu omschreven hoe een en ander zal werken wanneer bepaalde delen van de overeenkomst ongeldig verklaard worden.

Artikel 3: Aanbiedingen en totstandkoming van de Overeenkomst

De leden vier en vijf van artikel 3 van de (oude) algemene leveringsvoorwaarden zijn samengevoegd tot lid vier van dit artikel. Dit artikel is herschreven om duidelijker te omschrijven welke voorwaarden gelden voor afspraken met medewerkers van Simplicate.

Artikel 4: Gebruiksrecht en Intellectuele Eigendomsrecht

In lid vijf van dit artikel is opgenomen dat uw gegevens alleen worden verwerkt voor zover dat nodig is voor de levering van de dienst. Daarbij zijn enkele situaties opgenomen wat onder levering van de dienst kan worden verstaan.

Artikel 5: Verplichtingen Simplicate

In dit artikel hebben we duidelijker omschreven wat er van Simplicate verwacht kan worden op het gebied van richttijden voor dienstverlening, oplevering en/of het beschikbaar stellen van de software.

Artikel 7: Overige verplichtingen en verantwoordelijkheden Klant

Lid één van dit artikel is hetzelfde gebleven. Er is echter een verduidelijking toegevoegd namelijk dat de medeverantwoordelijkheid betekent dat u tijdig en alle redelijke medewerking zal verlenen.

Artikel 9: Prijs, facturering en betaling

In lid één van dit artikel is de zinsnede “Simplicate is gerechtigd om van tijd tot tijd de prijzen, prijsmodellen en andere fees aan te passen” veranderd in “Simplicate is gerechtigd maximaal 1 maal per kalenderjaar de prijzen aan te passen”.

Daarnaast is het tweede lid van artikel 9 nieuw en informeert over dat de prijswijzigingen van licenties als bedoeld in het eerste lid altijd per eerstvolgende prolongatiedatum van het abonnement in werking zullen treden.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

Aan dit artikel is toegevoegd dat de voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking schriftelijk bij Simplicate meldt.

Artikel 17: Vertrouwelijkheid

De inhoud van artikel 17 is grotendeels veranderd. Zo is er beter omschreven wat er verstaan wordt onder vertrouwelijke informatie en wat hieronder valt. Ook hebben is er een toevoeging gedaan hoe geheimhouding rondom vertrouwelijke informatie verloopt en wat hierin de verplichtingen voor beide partijen en hun medewerkers en ingeschakelde derden zijn.

Artikel 20: Wijziging leveringsvoorwaarden

In lid vier hebben we toegevoegd dat de procedure voor het wijzigen van algemene voorwaarden (zoals een aankondiging 30 dagen van te voren) niet perse nodig is bij bepaalde wijzigingen zoals wijzigingen op grond van de wet en wijzigingen in het voordeel van u.

Tekstuele wijzigingen

Artikel 3: Aanbiedingen en totstandkomingen van de Overeenkomst

Het lid vijf van dit artikel is hetzelfde als het lid zeven van de (oude) algemene leveringsvoorwaarden.

Artikel 5: Verplichtingen Simplicate

In lid zes van dit artikel heeft er tekstuele wijziging plaatsgevonden. De zin “Bij een supportverzoek zal Simplicate zo snel mogelijk reageren op het verzoek” is vervangen door “Bij een supportverzoek zal Simplicate zich inspannen om binnen een redelijke termijn te reageren op het verzoek. In lid acht is in de eerste zin het zinsdeel “zoals bedoeld in het zesde lid van dit artikel” toegevoegd.

Artikel 14: Overmacht

In het tweede lid van dit artikel is het gedeelte “Onder overmacht wordt verstaan” vervangen door “Onder overmacht kan worden verstaan”.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

Het woord “nimmer” is vervangen door “nooit” in lid drie. In lid zes van dit artikel is toegevoegd “zoals bedoeld in voorgaande lid”.

Artikel 17: Vertrouwelijkheid

Lid vijf van dit artikel bevat een tekstuele wijziging, namelijk in plaats van “in het vorige lid” gaat het nu om “de voorgaande leden”.

Wijzigingen Verwerkersovereenkomst

Artikel 2

In lid drie is een verduidelijking opgenomen ten aanzien van het aanbieden van een data export van persoonsgegevens bij beëindiging van de overeenkomst.


Artikel 4

Lid één tot en met vier is herzien in verband met de ontwikkelingen rondom het wegvallen van de Privacy Shield. Verder is er een statische link toegevoegd waar onze subverwerkers inzichtelijk zijn.

Artikel 7

In lid één is er een verduidelijking toegevoegd van de meldingsplicht van Simplicate wanneer er een inbreuk op persoonsgegevens heeft plaatsgevonden.

Wat te doen als je de voorwaarden niet wilt accepteren?

Wanneer je vragen hebt over de voorwaarden mag je altijd contact met ons opnemen. Mocht je het niet eens zijn met de vernieuwde voorwaarden dan heb je conform de huidige algemene voorwaarden het recht om de overeenkomst met Simplicate schriftelijk op te zeggen. De opzegging geldt dan per eerstvolgende prolongatiedatum.

Vorige versies van voorwaarden

Via onderstaande links kun je de versies van voorwaarden vinden die vervangen worden door deze wijzigingen:

Algemene voorwaarden > (versie 2019)

Verwerkersovereenkomst > (versie 2019)